MLADINSKE DELAVNICE ZA OSMO- IN DEVETOŠOLCE

06.11.2023 - 26.11.2023

MLADINSKE DELAVNICE V ŠOLSKEM ETU 2023/24

 

Kaj pravzaprav so mladinske delavnice (v nadaljevanju MD)? 

Program MD izvaja Društvo za preventivno delo, skupaj s partnerji po celi Sloveniji. Namenjen je mladostnikom v starosti 13 do 15 let oziroma osmo- in devetošolcem, tudi tistim z izraženimi težavami pri odraščanju. Temeljni namen izvajanja MD je med mladostniki krepiti razvojne psihosocialne kompetence za uspešno obvladovanje razvojne krize adolescence ter preprečevati socialno izključenost mladih.

Z delavnicami in temami, ki jih delavnice pokrivajo, želimo mladostnike opolnomočiti, jih opremiti in jim pomagati, da čimbolj uspešno hodijo po poti lastnih potencialov ter da odrastejo v zdrave, avtonomne, zrele osebe in osebnosti. 

Program se izvaja na šolah in je brezplačen.

Cilji programa:

  • učenje številnih socialnih veščin na področju komunikacije, vzpostavljanje, razvijanje in ohranjanje medsebojnih odnosov, učenje strategij za reševanje psihosocialnih stisk,  pridobivanje znanja ter vrednostnih in vedenjskih vzorcev, ki so v prid zdravju in razvoju zdravega življenjskega stila

Program izvajajo neposredno za to delo ustrezno usposobljeni prostovoljci (večinoma študentje), ob podpori mentorjev in ostalih sodelavcev. Izvaja se skozi celo šolsko leto po številnih osnovnih šolah v Sloveniji. Poteka na osnovi izkustvenega učenja s pomočjo metode "delavnica". Gre za sklop socialnih iger, vodenih fantazij, nedokončanih zgodb, iger vlog, timskega dela ipd. z jasno opredeljenimi cilji in nameni.

prenos__1_.jpg

 

Teme, ki jih program pokriva, so aktualne za mlade v razvojnem obdobju adolescence: 

1. Medvrstniško nasilje

a) Nasilje in mladi

b) Reševanje konfliktov (primerna za 9. razred)

c) Kako z jezo

d) Verbalna komunikacija

 

2. Perspektiva prihodnosti (9. razred)

a) Moja prihodnost – zame priložnost

b) O odraslosti

c) Kaj bi želel biti, ko odrastem

d) Kako z denarjem

 

3. Odvisnost od psihoaktivnih substanc (PAS) 

a) Droge in odvisnost

b) O zdravi prehrani

c) Reševanje konfliktov (primerna za 9. razred)

 

4. Medosebni odnosi 

a) O komunikaciji

b) O prijateljstvu

c) Tudi njim ni lahko (delavnica o odnosih s starši)

 

5. Druge pomembne teme

a) O odgovorni spolnosti

b) Družbena omrežja

c) O čustvih  

č) O morali in vrednotah 

d) O moških in ženskah

e) Kako z denarjem?

 

Kdo program financira?

Projekt je verificiran s strani Socialne zbornice Slovenije in je s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS potrjen kot javni socialnovarstveni program; osnovnim šolam ga priporoča tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Video predstavitev mladinskih delavnic

 

Več o projektu www.drustvo-dpd.si