Predstavitev

Kaj je mladinski center in kako je mladinski center nastal?

Center mladinskih dejavnosti je postal Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina.
Center mladinskih dejavnosti (CMD), ki se je kot večletni projekt od leta 2001, pogodbeno izvajal za Občino Ajdovščina preko Centra za socialno delo, in sicer kot preventivni program, je s 1. januarjem 2009 dobil novo preobleko. Ustanovljena je bila notranja organizacijska enota Zavoda za šport Ajdovščina – Mladinski center  Hiša mladih. Program CMD se je tako preoblikoval in se izvajal v okviru novonastalega Mladinskega centra, ki je imel za cilj razširitev svojega spektra dejavnosti, saj so se s pridobitvijo nove funkcije spremenile tudi naloge. 

V letu 2017 se je Mladinski center zaradi želje mladih, ki so v njegovih programih in projektih prepoznali kulturni naboj in njihov potencial za vzpostavitev in ohranjanje ustvarjalnega in povezovalnega prostora, pravnoformalno preoblikoval v Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina.


PROGRAM MLADINSKEGA KULTURNEGA CENTRA HIŠA MLADIH VSEBUJE:

Neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo
Neformalno izobraževanje je organizirana izobraževalna aktivnost izven ustaljenega formalnega sistema. Le-to lahko da mladim moč in motivacijo za izvajanje lastnih projektov, kjer so oni sami center izobraževalne dejavnosti, imajo osebni interes, pridobivajo samozavest in razvijajo sposobnosti in veščine. Vključeni programi delujejo na neformalni ravni in vključujejo neformalno učenje mladih. Vse dejavnosti, ki jih izvajamo (učenje skozi igro in športne dejavnosti, učenje skozi kreativne delavnice, organiziranje raznih tečajev in drugih delavnic, izvajanje taborov in izletov, izvajanje delavnic Odraščanje in mi, svetovanje in informiranje, razni turnirji, učna pomoč…) sodijo v področje neformalnega učenja mladih. Mladinski center skrbi za osebnostni in profesionalni razvoj mladinskih delavcev za delo z mladimi.


Prostovoljno mladinsko delo
Prostovoljno mladinsko delo je danes zelo oslabljeno. Mladi se še ne zavedajo njegovega pomena v družbi. Cilji programa prostovoljnega mladinskega dela so: izboljšati socialne kompetence, izgrajevati pozitivno samopodobo, spoznavati lastne sposobnosti, zmanjševati socialno izključenost, razvijati odgovornost, razvijati oz. privzgajati socialne veščine ipd. Program Prostovoljno delo poteka tudi v sodelovanju s CSD. V Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih Ajdovščina si prizadevamo, da vsako leto vključimo v program čim več mladih prostovoljcev, organiziramo predstavitve na šolah ter izvajamo tudi usposabljanja za prostovoljce. Prostovoljci postajajo nepogrešljivi pri izvedbi določenih dejavnosti (učna pomoč, organizacija tabora, izvajanje delavnic, druženje z uporabniki…). Z njimi sodelujemo na raznih prireditvah, kjer izvajamo delavnice za otroke, skrbimo tudi za promocijo prostovoljnega dela (ob svetovnem dnevu prostovoljstva, mednarodni dnevi mladih prostovoljcev ipd.). Prostovoljno mladinsko delo se odraža v skoraj vseh programih, ki jih Mladinski kulturni center izvaja.


Informiranje in svetovanje za mlade

Mladi lahko v okviru Info točke za mlade dobijo razne informacije glede šolanja in izobraževanja, kulturnega dogajanja, mednarodnega povezovanja, informacije glede društev oz. kam se lahko obrnejo.  Eden od namenov programa je tudi svetovanje in podpora mladim v stiski ter njihovim staršem.
Mladi se lahko obrnejo na mentorje kadarkoli se znajdejo v stiski in ne vedo, kako naprej. V sodelovanju s Centrom za socialno delo in z osnovnimi šolami izvajamo tudi individualno spremljanje otrok in mladih, ki potrebujejo dodatno pomoč. Na področju svetovanja in osveščanja izvajamo mladinske delavnice. Mladim smo v pomoč pri

usmerjanju v različne programe, ki jih potrebujejo. Mlade usmerjamo tudi v druge programe, če je to potrebno.


Participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice
V sodelovanju z drugimi društvi organiziramo razne akcije v lokalni skupnosti, ki se navezujejo na mladinsko področje. V program vključujemo tudi aktivno participacijo mladih, predvsem na lokalnem nivoju, pa tudi mladih z manj priložnostmi.
Želja mladinskega kulturnega centra je ustanoviti skupino med mladimi, ki že ima določene ideje oz. cilje, ki jih ne zna uresničiti, oz. pomagati mladim, ki prihajajo na poti do uresničitve svojih ciljev do težav, ki jih sami ne znajo rešiti. Skratka pozivamo mlade, ki imajo idejo in ne vedo, kako bi jo uresničili, mlade, ki se radi izražajo in ne najdejo pravega načina, mlade, ki bi želeli sodelovati pri organizaciji dogodkov v lokalni skupnosti, mlade, ki odkrivajo pri sebi umetniško žilico in bi se želeli predstaviti tudi širši javnosti itd.  
Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina spodbuja mlade tudi k literarnemu ustvarjanju. Tako iščemo literarne navdušence med mladimi, ki bi se želeli udeležiti literarnih delavnic, s poudarkom na ustvarjalnosti, spontanosti, domišljiji.


Mednarodno mladinsko delo in mobilnost mladih
Prijavili smo se v program Mladi v akciji (prej Mladina) in iz njega bomo črpali sredstva za pošiljajoče in gostiteljske izmenjave (EVS). V sodelovanju z drugimi društvi smo že gostili prostovoljca v okviru programa EVS. S pridobitvijo mladinskega hotela bo lahko mladinski center gostil še več prostovoljcev iz tujine. Izvajamo tudi mednarodni projekt MEPI (mednarodno priznanje za mlade), v okviru katerega potekajo odprave na državni ravni. Želimo jih razširiti na mednarodno raven, kar bi še bolj pospešilo zainteresiranost mladih za prostovoljstvo. Mladinski delavci smo bili tudi na več izobraževanjih na področju mladinskih mednarodnih projektov. Potrebovali pa bi sredstva, da bi mednarodne projekte še bolj razširili med mlade, nudili tečaje za mentorje, inštruktorje ipd., kar pa je zaradi finančnega stanja trenutno zelo težko izvedljivo.


Raziskovalno delo mladih

Ena izmed nalog mladinskega centra je tudi izvajanje različnih raziskav (ugotavljanje potreb, vrednotenje posameznih programov …) med uporabniki in ostalo mladino. V okviru svojega programa mladinski center seznanja mlade z raziskovalnim in znanstvenim delom in popularizira znanost med mladimi preko izvedbe eksperimentalnih delavnic. Mladi se v okviru programov ukvarjajo z raziskovanjem tudi naravoslovnih znanosti, jezikov, etnologije, ipd.


Prostočasne aktivnosti
Za rizično populacijo mladih je značilno, da svojega prostega časa ne zna ali ne zmore preživljati aktivno in se zato poslužuje pasivnega načina preživljanja prostega časa. Ne obiskujejo organiziranih oblik ukvarjanja s športom, z glasbo ipd. Prav zaradi omenjenega je eden izmed ciljev programa tudi motiviranje in animacija pri razvijanju prostočasnih interesov mladih in zagotavljanje možnosti, da so mladi lahko aktivni tudi v  »neorganiziranih klubih«, kot je mladinski center.
Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina ponuja mladim prostor za aktivno preživljanje prostega časa. Vse dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru programa, sodijo na področje prostočasnih aktivnosti mladih (družabne igre, turnirji, ustvarjalne delavnice, športne dejavnosti, obiski bazena, tabori, izleti, brezplačna uporaba interneta in računalnikov…).

Izobraževanja – predavanja za starše, potopisna predavanja, posveti, okrogle mize
Program Mladinskega centra je organiziran z dejavnostmi za mlade, starše in ostale odrasle, ki se z mladimi na kakršenkoli način ukvarjajo. Z namenom informiranja in ozaveščanja  organiziramo predavanja na različne teme, ki zajemajo področje vzgoje otrok, zasvojenosti, odnosov, koristnega preživljanja prostega časa, vključevanja mladih v lokalno skupnost ipd., okrogle mize in posvete ob različnih priložnostih (mesec preventive, okolju prijazni materiali, recikliranje, mednarodni dnevi mladih prostovoljcev…), na katere povabimo strokovno usposobljene predavatelje in goste.


Socialna preventiva (preventivni socialno varstveni programi za mlade)
Na področju preventive že uspešno sodelujemo in nameravamo še naprej sodelovati z drugimi društvi in organizacijami. V preventivne dejavnosti sodi večina dejavnosti našega programa (Imej se zdravo, Mladinske delavnice, počitniško varstvo,  športne dejavnosti, mladinski tabori, izleti, ozaveščanje po šolah in v centru…). 

 

Utrinki Hiše mladih skozi čas